Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN “Trophydirect” 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de WebShop. (hierna:”Trophydirect” ) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 05049553 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van “Trophydirect”  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door “Trophydirect”  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van “Trophydirect”  zijn vrijblijvend en “Trophydirect”  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een bestelling mag gemotiveerd geweigerd worden. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief  verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling dient te geschieden bij ontvangst van de goederen middels “betaling onder rembours”. 

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van “Trophydirect” . 

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door “Trophydirect” bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien “Trophydirect”  haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van “Trophydirect”  om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is “Trophydirect”  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door “Trophydirect” . 

Artikel 4. Levering 

4.1 “Trophydirect”  dient uw bestelling binnen 30 dagen te leveren. Indien dit niet lukt, dienen wij u daar tijdig over te informeren. U heeft dan het recht om uw bestelling kosteloos te annuleren. 

4.2 De levering van de producten geschiedt op het moment van ontvangst in naam van of namens u. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan “Trophydirect” verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door “Trophydirect”  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u “Trophydirect”  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft “Trophydirect”  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien  (14) werkdagen na aflevering aan “Trophydirect”  te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en “Trophydirect” , dan wel tussen “Trophydirect” en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en “Trophydirect”, is “Trophydirect” niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van “Trophydirect” . 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft “Trophydirect”  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat “Trophydirect”  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan “Trophydirect”  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 10. Diversen 

10.1 Indien u aan “Trophydirect”  schriftelijk opgave doet van een adres, is “Trophydirect”  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan “Trophydirect” schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

10.2 Wanneer door “Trophydirect”  gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat “Trophydirect”  deze Voorwaarden soepel toepast. 

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met “Trophydirect” in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door “Trophydirect”  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

10.4 “Trophydirect”  is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 12. Geschillencommissie

12.1 “Trophydirect”  is aangesloten bij de Nederlandse Organisatie. Onverminderd de toepasselijkheid van artikel 11.2, kunnen consumenten geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten of de geleverde diensten of producten voorleggen aan de geschillencommissie, met inachtneming van het reglement geschillencommissie. 

12.2 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de klacht binnen dertig (30) dagen na aflevering schriftelijk aan “Trophydirect”  is voorgelegd. 

12.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat een geschil aan “Trophydirect” is voorgelegd, dient een geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

12.4 Degene die aan de geschillencommissie een klacht voorlegt is klachtengeld verschuldigd.